Призуп., скасув. та скороч.

Призупинення, скасування або скорочення галузі сертифікації

Політика у вказаному аспекті діяльності полягає у зобов’язанні ОС тимчасово зупинити або скасувати дію сертифікації чи скоротити галузь сертифікації у разі наявності підтвердженої інформації про те, що:

—  система менеджменту замовника не відповідає вимогам, підтвердженим під час сертифікації;

— замовник неспроможен  розв’язати проблеми (усунути невідповідності) протягом встановленого часу;

— замовник порушує договірні зобов’язання (в тому числі стосовно умов проведення аудитів, дотримання встановленого порядку посилання на сертифікацію та інше);

— замовник добровільно запросив відповідні дії.

Тимчасове зупинення дії сертифікації застосовується у випадках, коли:

a) сертифікована система менеджменту замовника постійно або серйозно не відповідає вимогам сертифікації, включаючи вимоги щодо результативності системи менеджменту;

b) сертифікований замовник не дозволяє проводити наглядові аудити або ресертифікаційні аудити з періодичністю, що вимагається;

c) сертифікований замовник добровільно запросив тимчасове зупинення.

Підставою для прийняття рішення про тимчасове зупинення сертифікації може бути:

— звіт про аудит, що підтверджує наявність невідповідностей, які ставлять під сумнів відповідність системи якості замовника певному стандарту щодо системи менеджменту чи таких, що систематично повторюються;

— порушення замовником договірних зобов’язань (стосовно порядку підтримання сертифікації, посилання на неї т.інш.);

— офіційне звернення замовника щодо тимчасового зупинення сертифікації.

Тимчасове зупинення дії сертифікації може бути застосовано на термін до 6 місяців з подальшим поновленням чи скасування її дії.

Рішення про поновлення дії сертифікації приймається після проведення аудиту, який описаний в розділі 9.5 цієї Настанови.

Примітка. Під час тимчасового зупинення, сертифікація системи менеджменту замовника тимчасово недійсна. У цьому разі замовнику забороняється подальше рекламування його сертифікації.

Неспроможність замовника протягом шести місяців від дати прийняття рішення про тимчасове зупинення сертифікації розв’язати проблеми (усунути невідповідності), які призвели до цього, веде до скасування сертифікації або скорочення галузі сертифікації.

Про тимчасове зупинення, скасування чи скорочення галузі сертифікації замовника сповіщають офіційним листом із зазначенням причин, що призвели до цього та термінів введення в дію відповідного рішення.

Відомості стосовно чинності сертифікації узагальнюються в реєстрі сертифікованих замовників (додаток А, графа примітки) та, за необхідності, розміщуються на офіційному сайті ОС чи публікуються в засобах масової інформації.

На протязі місяця від дати отримання офіційного повідомлення, замовник має право звернутися до ОС з апеляцією щодо прийнятого рішення.